Referat af generalforsamling i Rørvig Bådejerforening d.14/5-2023


Referent: Søren Andersen

 

Lone blev valgt som dirigent og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamling var udsendt rettidigt.

 

Formanden afgav sin beretning som blev godkendt af de fremmødte. Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.

 

Der blev efter beretningen stillet spørgsmål vedr. kontingent ved flere ejere af en båd. Det oplystes at 1 kontingent pr. båd er tilstrækkeligt, men at det er tilladt (og godt for foreningens økonomi) at hver ejer er medlem hver for sig.

 

Kassereren fremlagde regnskab og budget som blev godkendt af forsamlingen.

Regnskabet vil blive tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

 

Et enkelt indkommet forslag, jf. Pkt. 4 i dagsordenen, vedr. bestyrelsens mulighed for at konstituere sig selv efter en generalforsamling, blev vedtaget.

 

Kontingentet på 100 kr. årligt blev vedtaget fastholdt.

 

Under eventuelt kom et forslag omkring indkøb af klubstander til alle medlemmer. Det blev velvillig modtaget af forsamlingen og der var enighed om at bestyrelsen kunne arbejde videre med forslaget.

 

Valget af formand faldt på Henrik Stig Petersen som genopstillede.

 

Valget af kasserer faldt på Johnny Andersen

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt samt nyt bestyrelsesmedlem Søren Andersen.

 

Suppleanter blev genvalgt

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Stig Petersen, Formand

Søren Hougaard, Næstformand

Johnnie Andersen, Kasserer

Søren Andersen, medlem

Michael Meinert, medlem

Marianne Lene Petersen, suppleant

Pernille Rosenstand, suppleant

Esben Haugland, Revisor

Lone Nielsen, Revisor suppleant

 

Referent:                                                                                                Dirigent:


Søren Andersen                                                                                   Lone Nielsen

Generalforsamling i Rørvig Bådejerforening 7. maj 2022 

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt. 

1. Dirigent Lone, referent Carsten 

2. Henrik Stig indledte beretningen. Søren H. gennemgik strukturen omkring Havnerådet. Der er 3 politikere, 1 fra foreningerne (Søren Hougaard), 1 fra erhverv (Andreas Nielsen). Søren H. nævnte, at indtægterne fra havnepladser 650.000, gæstesejlere 500.000, samt lejeindtægter ikke kan dække renovering, som bliver mere og mere påtrængende p.g.a. generel nedslidning. En vel vedligeholdt havn bidrager til at tiltrække turisme med deraf følgende indtægter (handel, håndværkere o.s.v.) som også kommer kommunen til gode.

Søren påpegede regnskabets uigennemsigtighed, da midler flyttes rundt havnene i mellem. Der var tilfredshed med RB´s organisering af bådoptagning og søsætning. Tak til Søren H. Ros til fiskeklubben for grill arrangementet finansieret af kommunens genåbnings pulje (efter corona). 

3. Tage gennemgik regnskabet, som er godkendt af revisor. 917,99 kr. pr. 31.12. 2021. Budget blev fremlagt. 

4. Der var ingen forslag. 

5. Kontingent fortsat 100 kr. pr. år. 

6. Formanden fortsætter. 

7. Kasserer fortsætter. 

8. Øvrig bestyrelse fortsætter. 

9. Suppleanter fortsætter. 

10. Revisor og revisor suppleant fortsætter. 

11. Eventuelt: Der blev drøftet for og imod klubhus på havnen. Arne påpegede nødvendighed af generel oprydning omkring diverse skure og klubhuse (fej for egen dør). Arne efterlyste havnefogedens tilstedeværelse på havnen. Marcus efterlyste mere skriv fra klubben om stort og småt gerne med billeder.     

Medlemmerne opfordres til at være aktive omkring dette. 

Ordstyreren takkede for god ro og orden. 

På Rørvig Bådejerforenings vegne.   

 

Carsten Petersen referent.                                            Lone Nielsen Dirigent.

 

 

Årsberetning 2021

 

Rørvig Bådejerforening fik ny bestyrelse på generalforsamlingen 22. maj 21. og vi har afholdt fem bestyrelsesmøder med følgende fokusområder:

-       Flere medlemmer for at stå stærkere som forening på Rørvig Havn (54 medlemmer)

-       Rørvig Havn (og de to andre havne i Odsherred) er alene finansieret af bådejernes- og bådgæsternes samt lejeindtægter fra havnens virksomheder. Dette på trods af at Odsherred Kommune har betydelige indtægter på gæster, landlæggere og turisters som besøger havnene. Der er igen i år betydelige prisstigninger på leje af bådpladser. Stigninger der ligger ud over den almindelige inflation. RB må i fremtiden være på vagt over for den skæve finansiering af havnen/havnene.  

-       Bestyrelse har også haft meget fokus på Rørvig Havne -/brugerråd, hvor vi mener bådejerne skal være repræsenteret, eller som minimum have et talerør over for havnens administration og Odsherred kommune. Her efter kommunalvalget er der blevet valgt repræsentanter i henhold til det nye kommissorium og Rørvig Bådejerforening er repræsenteret med formand Henrik Stig Pedersen som repræsentant i Brugerrådet og næstformand Søren Hougaard i Havnerådet. 

Første møde i Havnerådet blev afholdt den 27. april 2022. Havnerådets har til opgave at rådgive Byrådet i forhold til udviklingen af de tre kommunale havne. De tre havne er nedslidte og ønsket er at de skal gennemgå større renovationer. I den sammenhæng vil der være finansielle udfordringer, hvor forskellige muligheder nu undersøges. Det bliver afgørende at de enkelte havnes foreninger og virksomheder tager ansvar i den kommende udvikling af havnene.

Aktiviteter

Rørvig Bådejerforening blev af Rørvig Fiskeklub inviteret til Pølser, øl mm.  Rørvig Fiskeklub havde søgt ”kom i gang igen, efter Corona” midler. Det var gratis for vores medlemmer at deltage. Vi var ca. 20 fra Rørvig Bådejerforening, som deltog og fik en rigtig hyggelig eftermiddag, sammen med de øvrige foreninger på Rørvig Havn. 

Stor tak til Rørvig Fiskeklub for initiativet.  

Bådejerforeningen har igen stået for den fælles op -/og isætning af både. Det var en våd fornøjelse tilbage i oktober, men det lykkedes af få alle 23 både op. Vejret viste sig så til gengæld fra den bedste side da 19 både skulle tilbage i vandet den 30. april. 

Tak til Søren for planlægningen og tak til alle dem som bidrog med brød, kaffe mm. J

Bestyrelsen

Referat af generalforsamling 22. Maj 2021

Der var 15 personer til stede. Dirigent: Lone Nielsen, Referent: Carsten Petersen

1. Beretning: 2020 i.flg. sidste mail. Foreningen blev foreslået afviklet ved ekstraordinær generalforsamling, men blev af de fremmødte 21.-10. 2020 ønsket fortsat, hvilket de fremmødte 22-05 2021 bifaldt.

2. Regnskab: Kassebeholdning 493,- kr, Egenkapital 196,- kr.

3. Budget: Søren Hougaard foreslog, at den nye bestyrelse udarbejder budget, og at vedtægts udkast udarbejdes af samme.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Fastsættelse af kontingent: 100,- kr

6. Valg af formand: Henrik Stig Pedersen blev valgt med applaus ( lonehenrik@mail.dk )

7. Valg af kasserer: Tage Nielsen blev valgt med applaus. (Bank - Dragsholm Sparekasse)

8. Valg af øvrig bestyrelse: Pernille Rosenstand, Michael Meinert Jensen og Søren Hougaard blev valgt.

9. Valg af suppleanter: Marianne Petersen og Carsten Petersen

10. Valg af revisor samt suppleant: Esben Haugland / Lone Nielsen

11. Eventuelt: Der var en åben snak om flere emner. Der ønskes så mange medlemmer som muligt for at få størst mulig indflydelse på de offentlige  myndigheder. Den nye bestyrelse kan se på evt. markedsføring.

Der blev talt om, at koordinering af søsætning og ophaling er en oplagt opgave for foreningen. Onsdags sejladser kunne koordineres af foreningen - 

Måske også langture.

Vi er den største indtægtskilde for havnen og ønsker derfor indflydelse på dens udvikling. Lokalplanen for specifikt Rørvig Havn, bør følges evt. via aktindsigt.

Den nye bestyrelse mødes ons. d. 26-05-2021 kl. 1930 hos Søren Hougaard, Strædet 20 i Rørvig.

Søren Hougaard takkede den "gamle" bestyrelse for deres arbejde i 10 år, hvilket de fremmødte bifaldt med applaus. Der blev videregivet dokumenter til den nye bestyrelse.

 

Med venlig hilsen 

 Carsten Petersen ⛵🛥                    Lone Nielsen

Årsberetning 2019

 

Året 2019 har ikke været særlig godt for foreningens arbejde. Det kom tidlig i året frem, at Odsherred Kommune have begået en “regnefejl” som førte til et underkskud på over 31 millioner kr og at alle investeringer i Rørvig Havn derfor ville blive sat på hold i mindst de næste 3 år. Det var lidt af en mavepuster og foreningens bestyrelse kom hurtig til, at der var meget lidt der kunne gøres fra foreningens side i løbet af året.

 

Alle sejlernes ønsker om forbedringer som bl a begrænsning af trafik og badegæster, bølgedæmpere, servicekaj, mastekran, udbedring af slæbested osv er udsat i det uvisse. Forholdene med alt for mange besøgende og parkerede biler overalt er ikke blevet bedre i løbet af 2019. Dette på trods af flere henvendelser til havnefoged, kommune og presse og sommeren 2019 var værre end nogensinde. De badende fylder mere og mere i havnen og der er larm og høj musik fra de badende både tidlig og sent til stor genance for sejlerne.

 

Tilsejlende gæster til havnen har oplyst at de synes havnen forfalder og at den ikke er hyggelig at besøge længer. Så hellere Hundested, som er velorganiseret, siger de.

 

For at opsummere fornyelserne kan havneassistenten citeres: Sejlklubben har fået en ny flydebro, de badende har fået ny badetrappe og sejlerne har fået 5 brædder. 

 

Om man kan lide det eller eje må man indse at bådehavnen, som blev bygget for at lokale beboere, landliggere og gæstesejlere skulle have et sted at fortøje deres både, på kommunalt hold er blevet omdefineret til at blive et profitcenter, en turistmagnet og en forlystelsespark. Bådejerforeningens henvendelser om hensyntagen til sejlernes ønsker falder desværre for døve ører.

 

Det er snart 10 siden Rørvig Bådejerforening blev stiftet i protest mod at havnen fik lavet en Masterplan uden så meget som at spørge bådejerne om deres mening på trods af at bådejerne betaler en betragtelig del af havnens udgifter. Nu er Masterplanen skrottet og havnen er igen igang med at planlægge fremtiden for havnen. Også denne gang tillader kommunen sig at se bort fra bådejernes stemmer.

 

Formanden tager konsekvensen af at foreningens arbejde ikke har båret frugt og stiller ikke til genvalg ved næste generalforsamling. Det samme gør næstformand og kasserer. Forhåpentlig er der andre blandt medlemmerne som har vilje og visioner for foreningens arbjede og vil fortsætte kampen. 

 

Rørvig maj 2020

 

Erik Corneliussen

Formand

Årsberetning 2018

 

Generalforsamling blev afholdt 30. Juni og til ny bestyrelse blev valgt:

 

Formand:Erik Corneliussen

Nestformand:Gunnar Larsen

Kasserer:Pernille Rosenstand

Sekretær:Marcus Bach

Medlem:Jan Neye

Revisor:Jørgen Alkil

 

Ernst Bührmann og Merja Aarnio, som har været med fra Foreningens stiftelse, valgte at træde ud på grund af meget arbejde med Rørvig Kajakklub. 

 

Sommeren 2018 vil blive husket som vidunderlig for sejlere og Havnen har fungeret godt med Mark Glisbo som havneleder. Antal besøgende både steg i forhold til tidligere år. Antal besøgende turister i havnen er også steget sansynligvis på grund af det gode vejr. Det ser ud til at Rørvig Havn mer og mer bliver en magnet for turister. Det kan neppe siges at være en fordel for havnens faste sejlere.

 

På grund af tidligere års overskridelser, er Havnen ikke blevet videre udviklet i løbet af sommeren. Parkeringsforholdene er stadig kaotiske, antal badegæster stiger stadig, fiskerestauranten tjener endnu flere penge og udvikling af servicekajen med mastekranen står stadig i stampe, men Rørvig Havn er trods alt en dejlig havn for sejlere. Bestyrelsen har arbejdet videre med at den skal forblive sådan.

 

For Rørvig Havn er at sige, at arbejdet med en ny havneplan blev sat i gang i 2018. Det ser ud til at det medfører, at der bliver så mange ændringer i forhold til den gamle masterplan, at den i sin helhed bliver skrottet. Der er planer om en ny kaj langs søndre mole og en servicekaj ved siden af slæbestedet hvor der bliver afsat plads til en mindre kran. Slæbestedet planlægges uddybet og forbedret med en stejlere rampe.

 

Desværre har kommunens økonomi sat en stopper for planerne og intet bliver foreløbig gennemført. Havnetaksterne for 2019 forbliver dog uændrede med undtagelse af pladsleje for joller som øger med ca 8%.

 

For at forbedre parkeringsforholdene arbejder kommunen med en plan om at henvise parkering til pladsen ved siden af Rørvig Kro, men der er ikke fattet en beslutning om det endnu.

 

Bestyrelsen for Rørvig Bådejerforening arbejder for følgende:

 

Begrænsning af tilrejsendes parkering i havnen og reserveret plads til sejleres parkering. 

Pladsen ved siden af Kajakklubben skal forbeholdes jollesejlere.

Bølger under kongemolen må forhindres. 

Flere fortøjningspæle ved gæstepladserne.

Begrænsning af antal badende på sydmolen på grund af generende  støj om natten.

Udarbejdelse af flyer for foreningen.

Nye klistermærker med påskrift : “Vi holder øje med hinandens både” og telefonnummer .

Mastekran afventer planer for ny operationskaj.

 

I 2019 vil der blive arbejdet for at få flere medlemmer i foreningen, mere kontakt med medlemmerne, et aktivt forum for bådejerne  og nær kontakt med havnefoged og kommune.

 

Ved årsskiftet blev der etableret ny bankkonto i Dragsholm Sparekasse for at spare udgifter ti gebyrer. Resultatet for 2018 blev et underskud på kr. 372 og bankbeholdningen udgør kr 661.

 

Maj 2019

Erik Corneliussen, Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2017

 

Udviklingen i Rørvig Havn har i 2017 og frem til sommeren 2018, været præget af administrative

vanskeligheder. Havnefogeden for de tre havne i Nykøbing, Odden og Rørvig var i en lang periode

sygemeldt og tog til sidst sin afsked for at returnere til Bornholm for at blive fisker. Helt sikkert en

mere behagelig tilværelse and at være ansvarlig for de tre havne i Odsherred.

 

Den nye havnefoged, Henrik Sørensen, er sejler og anser vi for positivt for vores forenings

målsætning. Han er også en myndig mand og noget kan tyde på at han ikke er lige

imødekommende for de forskellige ønsker fra brugerne i Rørvig Havn. Således er Brugerrådet i

havnen blevet opløst, og de forskellige foreninger og interesser i havnen opfordres til at danne

samtalegrupper, som så kan fremføre sine ønsker ovrefor en repræsentant i Havnerådet.

 

Efter vores mening er information om havnen økonomi og udvikling samt vores inflydelse på

udviklingen i havnen væsentlig forringet. Der planlægges rigtignok et årligt informationsmøde for

alle borgere, så lad os se tiden an og håbe på at den nye ordning kan fungere.

 

Der er fra tidligere år et budgetunderskud i havnen på kr. 100.000, som gør at investeringer i år

bliver holdt på et minimum i 2018. Den planlagte nye kaj langs sydmolen, bliver således udsat og

parkeringspladsen bliver ikke udbedret i år. Udgravning af havnen bliver dog udført så den lever

op til kravet om 3,5 m dybde i ydre bassin, og der vil blive genneført forsøg med store sten og en

ny type sand ved slæbestedet. Samtidig vil der blive lavet en plan for den nye servicekaj med

mastekran.

 

Nyheder i løbet af året: Masteskuret er taget i brug. Kajakklubbens nye klubhus er blevet opført i

løbet af vinteren og Amatørfiskerne har fået byggetilladelse til at udvide deres klubhus og til at

opføre et yngleanlæg mellem bådebyggeriet og sejlklubben.

 

Antal medlemmer i foreningen er uforandret. Vores forening repræsenterer således de fleste store

både i havnen. Årets økonomiske resultat er et overskud på kr. 32, Aktiver udfgør ultimo 2017, kr.

1.034.

 

For bestyrelsen i

Rørvig Bådejerforening

 

Erik Corneliussen

Formand

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Årberetning 2016 

Det er glædeligt at kunne notere at vores forening efterhånden bliver hørt og at flere af vores ønsker for Rørvig havn efterhånden bliver gennemført. Det vigtigste har nok været at havnen har fået en assisterende havnefoged, som har fast arbejdsplads i havnen. Mark Glisbo, som han hedder, er meget ordentlig, positiv og aktiv. Vi ønsker ham velkommen i havnen.

Af de ting som er blevet gennemført i 2016 bør nævnes:

- Masteskur. Der er rigtignok ikke tag på endnu, men det kommer.

- Rampe ned til molen ved kongemolens sydside

- Nye redningsstiger af rustfrit stål

- Fortøjning forbudt skilt ved servicekajen.

 

Sager som er under udvikling:

- Ny servicekaj ved slæbestedet

- Spuleplads

- Uddybning ved slæbestedet og forlængelse af rampe

- Mastekran

 

Andre sager i Havnen:

- Nyt grilhus ved udekøkkenet bygges i 2017

- Byggestart for nyt kajak klubhus i september 2017

- Projektet for Lodsoldermandsgaarden som kulturhus afsluttet uden resultat

- Nyt badeområde foran sejlklubben planlægges.

- Amatørfiskerne planlægger et klubhus med udklækning af fiskeyngel foran bådebyggeriet

- De nye salgsboder forsøges flyttet på grund af trafikproblemer, men alternativ placering er ikke fundet

- Foreningen har overvejet erhvervelse af egen mastevogn, men der er p.t. ingen afgørelse.

 

Antal medlemmer af foreningen er uforandret, hvilket vil sige at vi stort set repræsenterer de fleste store både i havnen. Årets økonomiske resultat er et overskud på kr. 1.049, i mod forventet kr. 1.450, og aktiver udgør ultimo 2016 kr. 1.001,99. 

 

Bestyrelsen takker for tilliden i 2016 og ser frem til et nyt begivenhedsrigt år for havnen og medlemmerne.

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Årsberetning 2015

Foreningens indsats har i 2015 været præget af, at havnefogeden for Odsherreds tre havne Lars Holm har været sygemeldt i en længere periode, og at brugerrådet ikke holdt møder det meste af 2015, på grund af rådsformandens sygdom.

I havnefogedens fravær har opgaverne i Rørvig havn været ledet af Klaus Høholdt Larsen, som normalt har sit arbejde i Odden Havn. Han har dog måttet koncentrere sig om de omfattende store arbejder i havnen, som har fundet sted langs Kongemolen, og han er ikke inde i Bådejerforeningens ønsker til udviklingen. 

Under disse omstændigheder har bestyrelsen haft dårlige vilkår til gennemførelse af de tiltag, som var tænkt og planlagt for året 2015 ved sidste generalforsamling. Det beklager vi.

Formanden og sekretæren har dog deltaget i et møde d. 7. dec. 2015 i havnens Brugerråd og et i Foreningsrådet for Rørvig d. 23. april 2016, hvor vi igen og igen har fremført, at flere forhold i Rørvig havn ikke er tilfredsstillende for bådejerne. Dette ser nu endeligt ud til at bære frugt, for havnen har siden oplyst at nye rustfrie redningsstiger er bestilt, og at der vil blive gennemført redningsøvelser for havnen, hvor redningsudstyret vil blive testet. Det har også været nævnt at havnen får et sikkerhedsudvalg med ansvar for dette område. Desuden går havnen ind for at bruge ca. kr. 100.000 til et masteskur og fra 2017 får Rørvig Havn sin egen vicehavnefoged. Denne person er allerede ansat, men skal først cirkulere i de tre havne som en oplæring i havnenes særpræg. Dette finder vi meget glædeligt, og vi ser vores arbejde for en bedre havn med fornyet optimisme i et løbende samarbejde med ”vores egen” nærværende havneansvarlige.

Økonomisk resultat for 2015 er et minimalt overskud, som dog viser at vi selv med få medlemmer klarer at dække udgifterne. 

Juni 2016

Bestyrelsen i R-B

 

 ____________________________________________________________________________________

 

Årsberetning 2014

Året 2014 har i Rørvig Havn ikke bragt de store forbedringer for bådejerne. Nærmere tvært imod.

Bestyrelsen har bygget videre på en samarbejdspolitik med havnefogeden, men resultatet er mildest sagt magert, og det må vurderes, om der må en anden politik til for at komme videre.

I møder med havnefogeden har vi rent konkret bedt om 3 ting:

- At der opsættes et skilt på servicekajen om, at fortøjning i dagtimerne frabedes.

- At der opsættes et skilt i indsejlingen til indre havn med fortøjning af maks. 1 båd i bredden.

- At der reserveres parkering til bådejere og servicebiler ved både søndre mole og Kongebroen.

Intet af dette er blevet gjort, på trods af at Havnefogeden var enig og har fået tilsendt referat om sagen.

Ønsket om en mastekran er blevet fremmet i Foreningsrådet og i Brugerrådet uden indvendinger, men havnen har ikke taget projektet med i investeringsplanen hverken for 2015 eller 2016.

Vi har i brevs form fremmet ønske om, at kommunen omdisponerer sine midler så Rørvig Havn kan få sin egen engagerede havnefoged med bedre kontortid i sæsonen. Dette blev desværre taget ilde op af Havnefogeden, som blev noget personlig fortørnet over brevet.

Det som er sket i havnen, kan næppe siges at være til de betalende bådejeres fordel:

- Oprettelse af et udendørs fiskekøkken

- Etablering af boder i havnens indkørsel

- Etablering af en bom for kørsel til søndre mole

- Etablering af en legeplads i forbindelse med Rørvig Fisks udeservering

- Oprettelse af badehuse og flydende sauna

Det er bestyrelsens opfattelse, at disse tiltag fører til en forstærkelse af det trafikale kaos i havnen i sommersæsonen.

Den eneste positive ting der er sket, er anskaffelse af et tømmeanlæg for holdingtanke.

Regnskabet for vores forening for 2014 viser et lille underskud, og bestyrelsen regner med at kunne øge medlemstallet i 2015 således, at en kontingentforhøjelse kan undgås.

Erik Corneliussen

Formand

Apr. 2015

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Årsberetning 2013

Bestyrelsen for Rørvig Bådejerforening har i 2013 arbejdet for at etablere en positiv dialog med havnens ledelse, og det ser det ud til, at vi har opnået. Der gennemføres jævnligt møder med havnefogeden, hvor synspunkter bliver luftet.

Helhedsplanen for Rørvig Havn blev endelig vedtaget i kommunen i 2013. Det betyder ikke, at alle de nye ting som planen omhandler, vil blive sat i værk med det samme. Planen skal ses som en rettesnor for havnens fremtid, og hvornår de enkelte detaljer bliver gennemført er der ingen der ved.

Vores forening fik gennemført, at der vil blive plads til en servicekaj i området ved slæbestedet, men den endelige placering er ikke afgjort. Der er mange forskellige interesser i det område. vi arbejder som bekendt for, at der bygges en kaj langs den nordre side af slæbestedet, og at den udstyres til bådoptagning og søsætning, spuleplads, kran, drivstofpåfyldning og modtagelse af affald. I første række kan det se ud som om, at en mastekran kan opstilles.

De meget omtalte salgsboder langs indkørslen til havnen ser det ikke ud til at vi kan undgå. Vores forening har som kendt ønsket en anden placering for disse boder, da vi finder at de vil føre til mere trafikalt pres på havnen. Det er planlagt at disse boder vil blive opstillet i 2014. Om der er behov for dem, vil tiden vise. Det kan være, at de ender som redskabsboder for bl.a. bådejere.

Odsherred kommune planlagde som afslutning på en kulturuge i kommunen, at der skulle gennemføres en dansenat i havnen. Vores forening modarbejdede dette, da vi mente, at vores både kunne blive udsat for skade i løbet af en sådan nat. Vi opnåede, at arrangementet blev afsluttet før midnat, og der er ikke rapporteret skader på bådene. Efterfølgende er det blevet bestemt ved regulativ for kommunen, at udeservering og musik ikke er tilladt mellem kl. 23 og kl. 07.

Stormen og højvandet i december førte til store ødelæggelser i Rørvig Havn. Både nordre og søndre mole fik store skader, det nye kajområde for gæstesejlere blev skadet, og det elektriske anlæg i havnen må skiftes ud. Havnefogeden har oplyst, at reparationer vil blive gennemført inden sæsonstart, og at det ikke vil komme bådejerne til økonomisk last. Udgifterne vil blive dækket af kommunen. Vi har bedt om, at der vil blive lavet en ny rampe ned til bådebroen ved siden af Kongebroen, når reparationerne gennemføres.

Rørvig Bådejerforening blev i begyndelsen af 2014 optaget i Brugerrådet for Havnen, hvorved vi kan få indflydelse på den videre udvikling af havnen.

Medlemstallet i foreningen er øget i løbet af året og er nu på 27 betalende medlemmer. Det udgør det største del af de store både i havnen.

Økonomien i foreningen er sådan, at vi klarer at betale udgifterne ved at fastholde kontingentet på kr. 100,- per medlem.

7. marts 2014

Erik Corneliussen

Formand

 

________________________________________________________________________________________

 

Årsberetning 2012

I 2012 blev Rørvig Bådejerforening stiftet. Vi var en håndfuld bådejere i Rørvig Havn, som følte, at der skete en del ting i havnen, som vi hverken havde information om, ej heller indflydelse på. Samtidig mente vi, at der var en del ting og funktioner, som vi gerne ville have i havnen. Problemstillingen blev diskuteret med Rørvig Sejlklub, som foreslog, at vi kunne melde os ind i deres klub, og gennem en bestyrelsesplads der kunne påvirke sagens gang. Vi diskuterede også om at få indflydelse via Rørvig Bådelaug, men totalt set kom vi til konklusionen, at vi ved en egen forening bedst kunne skabe fokus og påvirke beslutninger til bådejernes behov og fordel.

Vi gik derefter ud med åben invitation til alle med bådpladser i havnen til at være med til at stifte en interesseorganisation for bådejerne. Foreningen blev stiftet d. 16. september 2012 i Rørvig Havn, og har ved årsskiftet 22 medlemmer. Mindst 2 bådejere mere har sagt at de vil melde sig ind.

For at opnå indflydelse og forståelse for vores sag har vi indmeldt foreningen i Rørvig Foreningsråd, som er en forening for samtlige foreninger i Rørvig. Vi har desuden meldt vores forening til kommunen i det håb, at vi bliver optaget i Brugerrådet for Rørvig Havn efter næste kommunevalg.

I starten af oktober oprettede vi en bankkonto til foreningen og udviklede en hjemmeside hvor medlemmerne og offentligheden kunne følge foreningens arbejde og havneprojektets udvikling. Den 21. januar præsenterede vi klubben ved Rørvig Havns Brugerrådsmøde, og Nykøbing Sj. Sejlklub fik ligeledes information om os i januar.

Der er en række tiltag, som foreningen prioriterer. De vigtigste på nuværende tidspunkt er, at der etableres spuleplads, at der bliver opsat en mastekran i forbindelse med en servicekaj, at slæbestedet bliver udbedret, at der bygges et masteskur og at havnen bliver bedre organiseret uden at det fører til øget trafik.

Vores første sag har naturligvis været at vurdere det udkast til havneplan, som arkitektfirmaet Hasløv & Kjærgaard har fået i opdrag at udvikle. Vi henvendte os i den forbindelse i skriftlig form både til arkitektfirmaet og til planchefen i kommunen med vores synspunkter, og vi føler, at vore kommentarer og forslag blev godt modtaget. Vi er meget optaget af, at en forbedring af havnen ikke skal være en udgift, der belaster bådejerne i form af øgede havnegebyrer, mens selve forbedringen måske kommer helt andre grupper til gode.

Vi har også forberedt en løbende dialog med havnefogeden om udbedring af en række detaljer, uden at vi dog kan hævde at være kommet særlig langt med det punkt endnu.

Den seneste sag, vi har arbejdet med, er forslaget om en dansenat i Rørvig havn. Vi mener, at dette udsætter vores både for unødvendig risiko og har protesteret mod forslaget. Der er forudset et møde med arrangørerne om denne sag i nær fremtid.

Bestyrelsen føler at foreningen er kommet godt i gang, og at vi er blevet godt modtaget af både Odsherred Kommune og Havnefogeden. Vi har et fået godt samarbejde med de øvrige relevante havnebrugere, som også respekterer vores forening, så vi synes, at vi efter det første ½ år har opnået et godt grundlag for at komme sagligt videre med at arbejde for bådejernes forhold i Rørvig Havn.

 Rørvig, april 2013, Erik Corneliussen